Long Tom Software Engineer

Cấu hình HTTPS cho Nginx

Sau đây tôi giới thiệu cách sử dụng OpenSSL tự tạo chứng thư số để cấu hình HTTPS cho Nginx.

Cài đặt

Như thường lệ, tôi vẫn sử dụng Debian làm hệ điều hành cho hệ thống của mình, Nginx thì tôi sử dụng Docker. Trước tiên tôi tải image nginx về bằng lệnh

docker pull nginx:1.14.0

Tạo file config cho nginx (Nội dung file bạn có thể tham khảo ở đây)

server {
  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server;
  # Redirect all HTTP requests to HTTPS with a 301 Moved Permanently response.
  return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
  listen 443 ssl;
  listen [::]:443 ssl;
  # certs sent to the client in SERVER HELLO are concatenated in ssl_certificate
  ssl_certificate /path/to/signed_cert_plus_intermediates;
  ssl_certificate_key /path/to/private_key;
  ssl_session_timeout 1d;
  ssl_session_cache shared:SSL:50m;
  ssl_session_tickets off;

  # Diffie-Hellman parameter for DHE ciphersuites, recommended 2048 bits
  ssl_dhparam /path/to/dhparam.pem;

  # intermediate configuration. tweak to your needs.
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';
  ssl_prefer_server_ciphers on;

  # HSTS (ngx_http_headers_module is required) (15768000 seconds = 6 months)
  add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;

  # OCSP Stapling ---
  # fetch OCSP records from URL in ssl_certificate and cache them
  ssl_stapling on;
  ssl_stapling_verify on;

  ## verify chain of trust of OCSP response using Root CA and Intermediate certs
  # ssl_trusted_certificate /path/to/root_CA_cert_plus_intermediates;
  server_name ngvlong.com www.ngvlong.com;
  gzip on;
}

Ở đây ta thấy có ssl_certificate, ssl_certificate_key, ssl_dhparam, ssl_trusted_certificate cần phải cấu hình. Tôi sử dụng chứng thư số tự sinh nên bỏ qua ssl_trusted_certificate và chỉ cấu hình cho 3 file còn lại.

Để sinh cặp chứng thư số và khoá bí mật cho server tôi dùng OpenSSL. Mặc dù có thể chạy lệnh

openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout ngvlong.com.key -x509 -days 365 -out ngvlong.com.crt

rồi khi terminal hiện lên mấy câu hỏi, chỉ việc trả lời hoặc Enter là xong, nhưng tính tôi không thích bị máy hỏi nhiều nên tôi chạy lệnh

openssl req -batch -newkey rsa:2048 -nodes -keyout ngvlong.com.key -x509 -days 365 -out ngvlong.com.crt -subj '/CN=ngvlong.com/O=Long Tom/C=VN'

Sau đó, tôi cần tạo file ssl_dhparam. Sử dụng lệnh sau để tạo nhanh file này

openssl dhparam -dsaparam -out ngvlong.com.pem 4096

Nếu bạn tìm kiếm trên mạng cách tạo file dhparam mà sau đó chạy nửa giờ chưa xong thì hãy xem lại lệnh nhé. Nhớ thêm tham số -dsaparam vào. :D

Vậy là đã có đầy đủ 3 file. Ta sửa file config nginx thành đường dẫn của 3 file trên (nhớ mount 3 file này vào đúng đường dẫn trong container của bạn)

ssl_certificate /opt/nginx/certs/ngvlong.com.crt;
ssl_certificate_key /opt/nginx/certs/ngvlong.com.key;
ssl_dhparam /opt/nginx/certs/ngvlong.com.pem;

Bây giờ, tôi tạo file docker-compose để chạy nginx:

version: '2.1'

services:
  nginx:
    container_name: nginx
    image: nginx:1.14.0
    volumes:
      - ./etc/certs:/opt/nginx/certs
      - ./etc/conf:/etc/nginx/
    network_mode: host
    user: root

Sau khi cấu hình DNS (hoặc sửa file hosts), truy cập vào http://ngvlong.com ta sẽ được chuyển về https://ngvlong.com. Tất nhiên cert tự sinh nên trình duyệt sẽ cảnh báo.

Kibana filebeat

Kết luận

Như vậy, tôi đã cấu hình xong Https cho Nginx với chứng thư số tự tạo. Để trình duyệt không cảnh báo (hiển thị màu xanh trông chuyên nghiệp) thì bạn nên mua chứng thư số cho website của mình, hoặc cũng có thể chọn giải pháp miễn phí từ Comodo, SSL For Free hoặc Let’s Encrypt.