Long Tom Software Engineer

Xây dựng hệ thống ELK trong 15 phút

Sau đây tôi trình bày một cách đơn giản để dựng 1 hệ thống ELK. Tất cả mã nguồn của ví dụ, bạn có thể tải trên Github của tôi.

ELK là gì

ELK là tập hợp 3 phần mềm được phát triển bởi Elastic phục vụ bài toán thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu (thường được dùng trong các hệ thống Logging). Ba phần mềm bao gồm:

Chuẩn bị

Tôi dựng hệ thống này trên Debian 9. Các ứng dụng chạy dưới dạng Docker Container bằng Docker Compose

Chạy script dưới đây để cài đặt các thành phần cần thiết:

apt-get update
apt-get install -y \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg2 \
  software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | apt-key add -
add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"
apt-get update
apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Tôi sử dụng Logstash, Elastic Search, Kibana phiên bản 5.6. Đoạn lệnh sau giúp tôi tải các image đó về:

docker pull logstash:5.6
docker pull elasticsearch:5.6
docker pull kibana:5.6

Cài đặt

Tôi tạo file docker-compose.yml

version: '2.1'

services:
  logstash:
    extends:
      file: common.yml
      service: common
    container_name: logstash
    image: logstash:5.6
    volumes:
      - ./etc/logstash/conf.d:/etc/logstash/conf.d
    command: -f /etc/logstash/conf.d -r
    environment:
      LS_JAVA_OPTS: "-Xmx256m -Xms256m"
      XPACK_MONITORING_ENABLED: "false"
    ports:
      - '514:10514/udp'
    mem_limit: 512m

  elasticsearch:
    extends:
      file: common.yml
      service: common
    container_name: elasticsearch
    image: elasticsearch:5.6
    volumes:
      - ./data:/usr/share/elasticsearch/data
    environment:
      ES_JAVA_OPTS: "-Xms512m -Xmx512m"
    ports:
      - '9200:9200'
    mem_limit: 1g

  kibana:
    extends:
      file: common.yml
      service: common
    container_name: kibana
    image: kibana:5.6
    environment:
      ELASTICSEARCH_HOSTS: http://elasticsearch:9200
      XPACK_MONITORING_ENABLED: "false"
    ports:
      - "80:5601"

Một số cấu hình chung, tôi để trong file common.yml

version: '2.1'
services:
  common:
    restart: always
    ulimits:
      memlock:
        soft: -1
        hard: -1
    logging:
      driver: json-file
      options:
        max-size: "5m"
        max-file: "2"

Chạy lệnh docker-compose up -d để bắt đầu các dịch vụ.

Bây giờ, tôi sẽ cấu hình đẩy log vào logstash. Để đơn giản tôi đẩy luôn log của server debian vào logstash qua giao thức syslog.

echo *.info @127.0.0.1 >> /etc/rsyslog.conf
service rsyslog restart

Truy cập vào địa chỉ http://127.0.0.1 để bắt đầu sử dụng Kibana cho việc tìm kiếm, phân tích log. Trước tiên, tôi tạo index pattern bằng cách vào phần Management và nhấn Create:

Kibana

Sau đó, cấu hình để index pattern vừa rồi thành index mặc định

Set as default index

Xong rồi, bây giờ vào phần Discover chúng ta sẽ thấy dữ liệu được hiển thị

Set as default index