Long Tom Software Engineer

Tránh việc đầy ổ cứng khi chạy Docker

Tôi chạy ứng dụng bằng docker container và phát hiện ra rằng lâu lâu ổ cứng lại bị đầy, điều mà trước khi chạy trong docker tôi chưa bao giờ gặp. Vì quả thật, ứng dụng của tôi có ghi gì ra đĩa đâu Đọc tiếp ...

Phân tích log iptables với plugin logstash-filter-kv

Khi cài đặt một hệ thống, đặc biệt các hệ thống ngoài Internet, tôi luôn phải cấu hình iptables cẩn thận để hạn chế các kết nối ngoài ý muốn. Đôi khi xem log này, tôi thấy có rất nhiều kết nối bị chặn nhưng để phân tích thì thật khó khăn. Vì vậy, tôi cấu hình đẩy log này về Logstash. Đọc tiếp ...

Cấu hình HTTPS cho Nginx

Tôi trình bày cách sử dụng OpenSSL tạo chứng thư số để cấu hình HTTPS cho Nginx. Đọc tiếp ...

Thu thập Log với Filebeat

Thu thập Log của các ứng dụng với Filebeat. Đọc tiếp ...

Xây dựng hệ thống ELK trong 15 phút

Xây dựng hệ thống Elastic Search, Logstash và Kibana sử dụng Docker, Docker-compose. Đọc tiếp ...