Long Tom Software Engineer

Một số chú ý khi sử dụng Redis làm Message Queue

Trong quá trình sử dụng Redis làm Message Queue, thi thoảng hệ thống có phát sinh một vài lỗi, và tôi đã chỉnh sửa một số cấu hình để hệ thống chạy được cho các lần tiếp theo.

Redis là gì

Ahihi, Redis là một hệ thống lưu trữ dạng Key-Value trên Memory, thường được sử dụng làm Message Queue để làm hàng chờ cho các thành phần khác xử lý. Chi tiết thêm bạn có thể xem ở đây

Tôi cấu hình Redis như thế nào

Như thường lệ tôi vẫn sẽ dùng docker, docker-compose thôi. Và đây là file docker-compose.yml của tôi:

version: '2.1'
services:
  redis:
    container_name: redis
    image: redis:5.0.5
    command: redis-server --requirepass [email protected] --save "" --maxclients 10000 --timeout 300
    ports:
      - "6379:6379"
    restart: always
    ulimits:
      memlock:
        soft: -1
        hard: -1
      nproc: 65535
      nofile:
        soft: 20000
        hard: 20000
    logging:
      driver: json-file
      options:
        max-size: "5m"
        max-file: "2"
    mem_limit: 512m
    swap_limit: 512m

Trong cấu hình trên, có 1 số chú ý như sau: